Valentino lăng xê mũ rơm, làn cói – NPA Giải Trí

Bu1ed9 su01b0u tu1eadp cu00f2n gu00e2y chu00fa u00fd vu1edbi mu1eabu lu00e0n cu00f3i du00e2n du00e3. Trong hu01a1n mu1ed9t nu0103m nay, phu1ee5 kiu1ec7n bu1eb1ng cu00f3i u0111ang tru1edf thu00e0nh xu hu01b0u1edbng u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u nhu00e0 mu1ed1t thu1ebf giu1edbi lu1eabn tu00edn u0111u1ed3 yu00eau chuu1ed9ng.

“”>

Ảnh: Vogue

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: NPA